Aday Çalışan Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Politikası Prosedürü -Aday Çalışan için-

Bu politika Related Digital’in aday çalışanlar tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin
işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

Related Digital Grup aşağıdaki tüzel kişiliklerden oluşmaktadır.

 • Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama A.Ş.
 • Semanticum Bilişim Sanayi ve Tic. A.Ş.
 • Omni Kanal Dijital Teknoloji ve Arge Yazılım Hizmetleri A.Ş.

Tanımlar

Bu politika kapsamında;

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü
ortamı,

Site: https://www.relateddigital.com/ adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen
gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

Aday Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Bu bölümde, işe alım sürecinde adayların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır. 

İşe Alım Sürecinde Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

Related Digital bu politikanın “Kişisel Verilerin Kategorizasyonu” başlıklı bölümünde belirtilen
bilgilerin tamamını veya bir kısmını yapılan başvurunun niteliğine göre işleyebilir. Related Digital
ayrıca, iş başvurusunda bulunan adaylardan aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebilir:

 • İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası
  ve diğer iletişim bilgileri,
 • Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu,
  transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı
  belgeler,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze
  mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları,
 • Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday
  tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde
  edilen bilgiler veya Related Digital tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen
  bilgiler,
 • Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım
  testlerinin sonuçları.

Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Related Digital, aşağıda yer alan amaçların bir veya birden fazlasına dayalı olarak ve başvurunun
niteliğini dikkate alarak adayın verilerini işleyebilir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona
  uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun
  kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması
  yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime
  geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir
  pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya
  kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Related Digital’in uyguladığı işe alım ilkelerini
  geliştirmek ve iyileştirmek.

Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

İşe alım sürecinde adayların kişisel verileri bu politikada belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla
birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir 

 • Matbu personel bilgi formu,
 • Related Digital çalışanlarının Do’lu hayat içerisindeki Bi
  Do’lu Kariyer portalı üzerinden ilettikleri aday çalışana ait özgeçmiş bilgileri,
 • Adayların Related Digital’e e-posta, kargo, referans ve
  benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık Şirketleri ile LinkedIn,
  Kariyer.net,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze
  mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Referans kontrolleri,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve
  sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

Related Digital toplanan kişisel verileri, bilişim sistemleri ve insan kaynakları personeli
vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işler.

Adaylar Hakkında Referans Araştırması Yapılması

Related Digital, adaylar hakkında referans araştırması yapabilir. Yapılacak referans araştırması
genel olarak adayın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın
kendisi hakkında sakladığı ve Related Digital açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek
bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve
eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca adaylar hakkında üçüncü
kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

Adayların çalışmakta olduğu iş yerinden adayın bilgisi haricinde referans alınmamaktadır.

Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman Related Digital ile
irtibat kurabilir.

Adayların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’dan kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen adaylar bu politikada açıklanan usul ve
esaslar  kapsamında Related Digital’e başvurabilirler.

Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

İşe alım süreçleri boyunca aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık
pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

Adayların Kişisel Verilerinin saklanması süresi

Related Digital iş başvurusu olumsuz sonuçlanan aday çalışanların kişisel verilerini elektronik
ortamda siler ve kağıt ortamda ise yok eder. Uygun pozisyon olmaması gibi nedenlerle daha sonra
değerlendirilmek üzere muhafaza edilmek istenen aday çalışanlara ait kişisel veriler 2 yıl süre ile
saklanır. Bu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz anonim hale getirilerek kullanılır.

Kişisel Verilerin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Related Digital nezdinde yer alan veri tabanında
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve
ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

Related Digital işlediğin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve
hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 • Web sitesi üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm
  sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır. 
 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz
  erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme,
  işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
 • Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin
  üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
 • Web Sitemizde çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım
  alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen çerez (cookie) kullanılmamaktadır.

Related Digital bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için https://www.relateddigital.com/ adresinden
bilgi edinebilirsiniz.

İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikası (Aday Çalışan için) belirtilen amaçlar ve kişisel
verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde
6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için; privacy@relateddigital.com adresinden bizimle her zaman
irtibata geçebilirsiniz

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

İş başvurusu dolayısıyla kişisel verilerini işlediğimiz aday çalışanlar  paylaştıkları kişisel
verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları
hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış
bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan
etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri
privacy(at)relateddigital.com adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel
verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md.
17 ve  Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca
anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Related Digital ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona
erdiğinde, işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim
hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği
kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Aday Çalışanlar: Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Mesleki Kariyer ve Gelişim Verisi, Eğitim
Bilgisi, Görsel Ve İşitsel Veri

Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

Related Digital bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya
güncellemeler yapabilir. 

Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Poltika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi
(https://www.relateddigital.com) üzerinden gerekli
bilgilendirmeler yapılır.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2018